Instructions for Rajab

Rajab Shahrullah

40-1000x La ilaha illAllah
40-1000x Salawat Sharif
100x Ya Hafidh

Divine Wrath – İlahi Gazabı –

7-100x Na’uthu biLlahi min ghadhabi-j Jabbar

The Virtues, Adab and Awrad of Rajab Shahrullah

Advertenties